top of page

Algemene voorwaarden voor partners

Algemene voorwaarden en klantinformatie

I. Algemene voorwaarden

 

§ 1 basisvoorzieningen

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met ons als aanbieder (BOOMBEE BV) sluit via de website www.markuseurope.shop. Tenzij anders overeengekomen, is het opnemen van eventueel door u gehanteerde voorwaarden in tegenspraak.

(2) Een consument in de zin van de volgende voorschriften is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die hoofdzakelijk niet aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of een juridisch partnerschap die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.

§ 2 totstandkoming van het contract

(1) Het voorwerp van het contract is de verkoop van goederen.

(2) Reeds met de vermelding van het betreffende product op onze website doen wij u een bindend aanbod om een contract af te sluiten onder de voorwaarden vermeld in de artikelbeschrijving.

(3) Het contract komt als volgt tot stand via het online winkelwagensysteem:

De voor aankoop bestemde goederen worden in de "winkelwagen" geplaatst. Met de overeenkomstige knop in de navigatiebalk kunt u de "winkelwagen" oproepen en daar op elk moment wijzigingen aanbrengen.

Na het oproepen van de "Afrekenen"-pagina en het invoeren van uw persoonlijke gegevens, evenals de betalings- en verzendvoorwaarden, worden alle bestelgegevens weer weergegeven op de besteloverzichtspagina.

Als u een direct betalingssysteem (bijv. PayPal / PayPal Express / PayPal Plus, Amazon Payments, Postpay, Sofortüberweisung) als betalingsmethode gebruikt, wordt u ofwel naar de besteloverzichtspagina in onze online winkel geleid of u wordt eerst naar de website van de aanbieder van het Instant Payment-systeem doorgestuurd.

Als u naar het betreffende instant-betalingssysteem wordt doorgestuurd, maakt u daar de juiste keuze of voert u uw gegevens in. Ten slotte wordt u teruggeleid naar onze online shop op de besteloverzichtspagina.

Voordat u de bestelling verzendt, heeft u de mogelijkheid om hier alle informatie nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of om de aankoop te annuleren.

Door de bestelling via de knop "bestellen met betalen" te plaatsen, verklaart u de aanbieding rechtsgeldig te aanvaarden, waarmee de overeenkomst tot stand komt.

(2) Uw vragen met betrekking tot het maken van een aanbieding zijn voor u niet-bindend. Wij doen u een bindend aanbod in tekstvorm (bijv. per e-mail), die u binnen 5 dagen kunt accepteren.

(5) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract is gedeeltelijk geautomatiseerd per e-mail. U moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat u bij ons hebt opgeslagen correct is, de ontvangst van de e-mails technisch is gewaarborgd en met name niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen als het vorderingen uit dezelfde contractuele relatie betreft.

(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

§ 4 aansprakelijkheid

(1) Wij zijn volledig aansprakelijk voor schade door letsel aan leven, ledematen of gezondheid. Verder zijn wij onbeperkt aansprakelijk in alle gevallen van opzet en grove nalatigheid, frauduleus verzwijgen van een gebrek, aanvaarding van de garantie voor de kwaliteit van het koopobject en in alle andere gevallen die bij wet zijn geregeld.

(2) Aansprakelijkheid voor gebreken in het kader van de wettelijke garantie is gebaseerd op de overeenkomstige regeling in onze klantinformatie (deel II).

(3) Als essentiële contractuele verplichtingen worden aangetast, is onze aansprakelijkheid in geval van lichte nalatigheid beperkt tot de contracttypische, voorzienbare schade. Essentiële contractuele verplichtingen zijn essentiële verplichtingen die voortvloeien uit de aard van het contract en waarvan de schending het bereiken van het doel van het contract in gevaar zou brengen, evenals verplichtingen die het contract ons oplegt om het doel van het contract te bereiken, de nakoming van waardoor een goede uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats mogelijk is en u er regelmatig op kunt vertrouwen dat deze worden nagekomen.

(2) Aansprakelijkheid voor licht nalatig plichtsverzuim is uitgesloten in geval van schending van immateriële contractuele verplichtingen.

(5) Datacommunicatie via internet kan volgens de huidige stand van de techniek niet foutloos en/of altijd beschikbaar zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor de constante of ononderbroken beschikbaarheid van de website en de op een andere locatie aangeboden dienst.

§ 5 rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

(1) Duits recht is van toepassing. Voor consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover deze de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van de consument niet wegneemt (gunstigheidsbeginsel).

(2) De plaats van uitvoering voor alle diensten uit de zakelijke relaties met ons en de bevoegde rechtbank is onze statutaire zetel, voor zover u geen consument, maar een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een speciaal fonds van het publiek bent wet. Hetzelfde geldt als u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU heeft of als uw woon- of gewone verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de rechtszaak wordt aangespannen. De bevoegdheid om ook een beroep te doen op de rechtbank van een andere wettelijke jurisdictie blijft onaangetast.

(3) De bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

Klant informatie

 

II. Klant informatie

 

Identiteit van de verkoper

 

Karin & Udo Menschigo

BOOMBEE BV

Celsiusstraat 32,

1704RW Heerhugowaard,

Nederland

Telefoonnummer + 31-208086079

Handelsregisternummer: 63931354

BTW-nummer: NL855457971B01

 

Alternatieve geschillenbeslechting:

De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (OS-platform), dat toegankelijk is via http://ec.europa.eu/odr.

We zijn niet klaar om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor arbitragecommissies voor consumenten.

2. Informatie over het sluiten van het contract

De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de mogelijkheden voor correctie vinden plaats in overeenstemming met § 2 van onze algemene voorwaarden (deel I.).

3. Contracttaal, opslag van contracttekst

3.1. De contracttaal is Duits.

3.2. We slaan niet de volledige tekst van het contract op. Voordat de bestelling via het online winkelwagensysteem wordt verzonden, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser. Na ontvangst van de bestelling door ons worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie voor overeenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden nogmaals per e-mail aan u toegestuurd.

3.3. Als u een offerte aanvraag buiten het online winkelwagensysteem heeft, ontvangt u alle contractgegevens in tekstvorm als onderdeel van een bindende aanbieding, bijvoorbeeld per e-mail, die u kunt afdrukken of elektronisch opslaan.

4. Essentiële kenmerken van de goederen of diensten

De essentiële kenmerken van de goederen en/of diensten zijn terug te vinden in het betreffende aanbod.

5. Prijzen en betalingsmodaliteiten

5.1. De prijzen vermeld in de respectievelijke aanbiedingen en de verzendkosten vertegenwoordigen totaalprijzen. Ze omvatten alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.

5.2. De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze kunnen via een overeenkomstig gelabelde knop op onze website of in de betreffende aanbieding worden opgeroepen, worden in de loop van het bestelproces afzonderlijk weergegeven en zijn voor uw rekening, tenzij gratis levering wordt beloofd.

5.3. De voor u beschikbare betaalmethoden worden onder een overeenkomstig gelabelde knop op onze website of in de betreffende aanbieding weergegeven.

5.4. Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke betalingsmethoden, zijn de betalingsvorderingen uit het gesloten contract onmiddellijk opeisbaar.

6. Leveringsvoorwaarden

6.1. De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen vindt u onder een overeenkomstig gelabelde knop op onze website of in de betreffende aanbieding.

6.2. Voor zover u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte artikel pas op u overgaat bij overhandiging van de goederen, ongeacht of de zending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig een niet door de ondernemer genoemd transportbedrijf of iemand anders opdracht heeft gegeven voor het uitvoeren van de zending.

7. Wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

7.1. Er zijn wettelijke rechten op aansprakelijkheid voor gebreken.

7.2. Als consument wordt u verzocht de goederen onmiddellijk bij levering te controleren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade en om ons en de expediteur zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele klachten. Als u dit niet doet, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.

Deze algemene voorwaarden en klantinformatie zijn opgesteld door de advocaten van de dealervereniging die gespecialiseerd zijn in IT-recht en worden voortdurend gecontroleerd op wettelijke conformiteit. De dealervereniging Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in het geval van waarschuwingen.

Informatie hierover vindt u op: http://www.haendlerbund.de/agb-service (http://www.haendlerbund.de/agb-service).

bottom of page